کسب و کارهای شهر کابل
محله شهر نو
سوپر مارکت

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

کابل گنگز سوپر مارکیت

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: 0093774450010
آدرس: شهر کابل شهر نو روبروی کمپنی اتصالات
شرح خدمت: عرضه کننده مواد خوراکی داخلی وخارجی

احمد خان سوپر مارکیت

فعالیت: سوپر مارکیت
تلفن: 0093799405970
آدرس: شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب مرکز تجارتی کابل
شرح خدمت: مدت ۲۵ سال فعالیت سوپر مارکیت در بخش های عرضه کننده مواد خوراکی نوشابه باب کنسل باب و کریدیت کارت های موبایل و تبادل اسعار خارجی

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ