احمد خان سوپر مارکیت

احمد خان سوپر مارکیت

فعالیت: سوپر مارکیت
تلفن: 0093799405970
شهر کابل
محله شهر نو
آدرس: شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب مرکز تجارتی کابل
شرح خدمت: مدت ۲۵ سال فعالیت سوپر مارکیت در بخش های عرضه کننده مواد خوراکی نوشابه باب کنسل باب و کریدیت کارت های موبایل و تبادل اسعار خارجی

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ