کسب و کارهای شهر کابل
محله شهر نو
رستوران

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

رستورانت سفره مزار

فعالیت: رستورانت
تلفن: ۰۰۹۳۷۸۵۹۱۱۱۱۱
آدرس: کابل، شهرنو جوار اتصلات مرکزی
شرح خدمت: مدت۲سال میشود که این رستورانت دربخش غذاهای افغانی فعالیت دارند

اند خوی اوزبیک پلو رستورانت

فعالیت: رستورانت
تلفن: 0093781560030
آدرس: شهر نو چهارراهی حاجی یعقوب مرکز اتصالات نرسیده به میرویس پلازا
شرح خدمت: خدمت ۱۸ ماه ميشود که در بخش غذاهای قابلی پلو اوزبکی باروعن کنجد .کباب تکه .کباب شامی.کباب مرغ .چاینکی از گوشت گوسفند وغیره فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ