رستورانت سفره مزار

رستورانت سفره مزار

فعالیت: رستورانت
تلفن: ۰۰۹۳۷۸۵۹۱۱۱۱۱
شهر کابل
محله شهر نو
آدرس: کابل، شهرنو جوار اتصلات مرکزی
شرح خدمت: مدت۲سال میشود که این رستورانت دربخش غذاهای افغانی فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ