کسب و کارهای شهر کابل
محله مکرویان چهارم

کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ
شهر کابل
محله مکرویان چهارم کسب و کارهایی که جدید به مجموعه اضافه شده‌اند یا اطلاعاتشان را ویرایش کرده‌اند

سوپرمارکیت فواد رحمانی

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: ۰۰۹۳۷۷۲۱۲۴۷۲۲
آدرس: شهرکابل مکرویان چهارم منصورمارکیت مغازه نمبرسوم
شرح خدمت: مدت ۲۰سال می‌شود که درب بخش خوراکه بطوعمده وپرچون فعاليت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ