سوپرمارکیت فواد رحمانی

سوپرمارکیت فواد رحمانی

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: ۰۰۹۳۷۷۲۱۲۴۷۲۲
شهر کابل
محله مکرویان چهارم
آدرس: شهرکابل مکرویان چهارم منصورمارکیت مغازه نمبرسوم
شرح خدمت: مدت ۲۰سال می‌شود که درب بخش خوراکه بطوعمده وپرچون فعاليت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ