کسب و کارهای شهر کابل
محله مکرویان چهارم
سوپر مارکت

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

سوپرمارکیت فواد رحمانی

فعالیت: سوپرمارکیت
تلفن: ۰۰۹۳۷۷۲۱۲۴۷۲۲
آدرس: شهرکابل مکرویان چهارم منصورمارکیت مغازه نمبرسوم
شرح خدمت: مدت ۲۰سال می‌شود که درب بخش خوراکه بطوعمده وپرچون فعاليت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ