کسب و کارهای شهر کابل
محله شهر نو
خدمات قفل و کلید

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

شرکت تجارتی تمدن باختر

فعالیت: آضری فنگر پرنت
تلفن: 0093787239523
آدرس: کابل شهرنو چهاراهی حاجی یعقوب
شرح خدمت: شرکت تجارتی تمدن باختر وارد کننده حاضر های برقی وقفل های فنگرپرنت میباشد

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ