شرکت تجارتی تمدن باختر

شرکت تجارتی تمدن باختر

فعالیت: آضری فنگر پرنت
تلفن: 0093787239523
شهر کابل
محله شهر نو
آدرس: کابل شهرنو چهاراهی حاجی یعقوب
شرح خدمت: شرکت تجارتی تمدن باختر وارد کننده حاضر های برقی وقفل های فنگرپرنت میباشد

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ