کسب و کارهای شهر کابل
محله مکروریان سوم
گل فروشی1

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

گل فروشی رویال

فعالیت: گل فروشی
تلفن: 0093787687429
آدرس: مارکیت مکروریان سوم عقب محب تاور
شرح خدمت: مدت 9ماه میشود که دربخش گل فروشی وگلسازی فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ