گل فروشی رویال

گل فروشی رویال

فعالیت: گل فروشی
تلفن: 0093787687429
شهر کابل
محله مکروریان سوم
آدرس: مارکیت مکروریان سوم عقب محب تاور
شرح خدمت: مدت 9ماه میشود که دربخش گل فروشی وگلسازی فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ