گلسازی امپریال - احمد خالد عطایی

گلسازی امپریال - احمد خالد عطایی

فعالیت: گلسازی
تلفن: 0093728377542
شهر کابل
محله قلعه موسی
آدرس: شهر کابل قلعه موسی
شرح خدمت: مدت 7سال می‌شود که دربخش گلسازی فعالیت دارند.

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ