شرکت تجارتی آسیا ایمن

شرکت تجارتی آسیا ایمن

فعالیت: نتورکنگ
تلفن: 0093771900142
شهر کابل
محله شهر نو
آدرس: شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب
شرح خدمت: مدت 11 سال ميشود که در بخش نتورکنگ فعالیت میکند.

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ