گلنور عرب

گلنور عرب

فعالیت: سفت کاری ساختمان
تلفن: ۰۹۱۹۱۵۹۹۲۰۶
شهر کوهسار
آدرس: سیار
شرح خدمت: حدود ۱۴ سال در زمینه سفت کاری چاه کنی و پیمان کاری فعالیت میکنم

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ