اسدالله اسفندیاری

اسدالله اسفندیاری

فعالیت: آرماتوربندی
تلفن: ۰۹۲۱۳۲۵۴۹۱۷
شهر کوهسار
آدرس: سیار
شرح خدمت: فونداسیون سقف بتونی سقف فلزی تیرچه استخربا جکوزی و...

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ