کسب و کارهای شهر کابل
محله مکروریان سوم
سوپر مارکت

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

رضوان سوپر مارکیت

فعالیت: سوپر مارکیت
تلفن: 0093785780812
آدرس: شهر کابل مکروریان سوم الف مقابل عزیز ی پلازا،سرک شینوزاده
شرح خدمت: مدت‌۸ماه ميشود که دربخش های ،خوراکه باب،محصولات بهداشتی،نوشابه باب،بطور عمده ،وپرچون،فعالیت دارند

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ