کسب و کارهای شهر کابل
محله مکروریان چهارم
لبنیات فروشی

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ

لبنیات فروشی ایمل

فعالیت: لبنیات
تلفن: +93 779750905
آدرس: شهرکابل مکروریان چهارم
شرح خدمت: دربخش های ماست،چکه، پنیر ،مسکه،شیر ،عسل وغیره ،فعالیت دارند.

تبلیغ

کسب و کارها

تبلیغ